Algemene voorwaarden van TicketsCornerNL

1. Definitie.
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende defenities gehanteerd:
TicketsCornerNL: gevestigd te Apeldoorn, Jupiterlaan 16, 7314 KS. TicketsCornerNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70327807
Evenement: een gebeurtenis als zijnde een concert of een activiteit van welke aard dan ook welke georganiseerd wordt door een Organisator en vermeldt wordt op de site en in de administratie van TicketsCornerNL.
Organisator: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die middels TicketsCornerNL Tickets aanbiedt.
Koper: natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de diensten van TicketsCornerNL Ticket(s) verkrijgt voor een evenement.Ticket: toegangsbewijs tot een concert of iedere willekeurige activiteit, welke via de diensten van TicketsCornerNL tot stand is gekomen tussen Organisator en Koper.
Servicekosten: de kosten die Organisator is verschuldigd over de verkoop van betaalde Tickets. Over gratis Tickets zijn geen Servicekosten verschuldigd.
Gebruiker: de persoon of instantie die gebruik maakt van de site www.ticketscorner.nl.

2. Geldigheid
De algemene voorwaarden van TicketsCornerNL dateren van 1 september 2019. Gebruikmaken van de site www.ticketscorner.nl houdt in dat Gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals deze op de site gepubliceerd staan ten tijde van gebruik.

3. Privacy
Ten aanzien van de privacy verwerkt TicketsCornerNL de persoonsgegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacybeleid van TicketsCornerNL is te vinden op https://www.ticketscorner.nl/privacy-policy/.

4. Cookie
Het beleid van TicketsCornerNL met betrekking tot het gebruik van cookies is gepubliceerd op https://www.ticketscorner.nl/privacy-policy/.

5. Betalingen
De prijzen op de website van TicketsCornerNL zijn vermeld in euro’s. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders omschreven.
Tickets welke worden aangeboden op de www.ticketscorner.nl worden verkocht door TicketsCornerNL namens de Organisator voor door Organisator vastgestelde tarieven.

6. Aansprakelijkheid
TicketsCornerNL is niet de Organisator van een Event. TicketsCornerNL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de kwaliteit van aangeboden Evenement. TicketsCorner aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid.
TicketsCornerNL is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan Tickets door welke oorzaak dan ook.
TicketsCornerNL is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade bij wijziging of annulering van een Evenement.
TicketsCornerNL is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade bij niet beschikbaar zijn van diensten van TicketsCornerNL. TicketsCornerNL plaatst uitdrukkelijk géén evenementen die gerelateerd zijn aan geweld, drugs of seks.

7. Verkoop van ticket
Verkoop van een Ticket houdt in dat er een overeenkomst ontstaat tussen Organisator en Koper. TicketsCornerNL is geen partij in deze overeenkomst, maar faciliteert.
Een Ticket geeft slechts toegang tot een Evenement voor één bezoeker.

8. Account
De Organisator is verplicht juiste gegevens aan te leveren bij TicketsCornerNL. De Organisator is verplicht om de gegevens voor een Evenement op juistheid te controleren.

9. Evenementen
In geval van onjuiste informatieverstrekking door Organisator aan TicketsCornerNL heeft TicketsCornerNL het recht om Evenementen die Organisator op de site www.ticketscorner.nl heeft geplaatst te blokkeren of te annuleren en eventuele financiën te bevriezen.
TicketsCornerNL is niet aansprakelijk voor een Evenement dat geen doorging vindt. Eventuele terugbetalingen dienen worden afgehandeld door de Organisator van het Evenement. In het geval dat TicketsCornerNL zorg draag voor de afhandeling van terugbetalingen, blijven de gemaakte Servicekosten van kracht. Deze zullen niet worden terugbetaald door TicketsCornerNL.

10. Uitbetaling
TicketsCornerNL zal de door Kopers betaalde bedragen aan Organisator uitbetalen maximaal 7 dagen na het laatst verkochte ticket. Bij misbruik of poging tot misbruik van de diensten of functies van TicketsCornerNL heeft TicketsCornerNL het recht om betaalde bedragen niet uit te keren.

11.Koper
Koper gaat een overeenkomst aan met Organisator op het moment dat Koper een Ticket koopt via TicketsCornerNL. TicketsCornerNL is geen partij in deze overeenkomst. Koper is zelf verantwoordelijk voor bezoek aan en waardering voor het Evenement.
Koper is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het unieke Ticket.
Bij foutief geleverde Ticket ontvangt Koper een nieuw Ticket.

12. Bedenktijd
De Koper kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.